ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบนายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณะสุข และหน่วยบริการทางการแพทย์นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Read More »

โครงการเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 35

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงานโครงการเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 35 ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต

Read More »

การคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 6

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็น “คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 6 (ภาคตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการ)” ตำแหน่ง ผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบสุขภาพปฐมภูมิ หน่วยการแพทย์ปฐมภูมิ และเจ้าหน้าที่ในระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ และสามารถเป็นกลไกที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More »

การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานประจำศูนย์การเรียนรู้ฯ ของศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี Credit : https://www.facebook.com/prachinpao/?ref=page_internal

Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ​บูรณาการจังหวัดปราจีนบุรี​

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ​บูรณาการจังหวัดปราจีนบุรี​ เพื่อรับทราบและพิจารณาโครงการของส่วนราชการต่างๆ ในแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ฉบับทบทวน 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สำรวจภูมิทัศน์รอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายพงศกร พงษ์คุณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเดินสำรวจภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »

สำนักปลัด อบจ. จัดกิจกรรม 5ส.

วันที่ 8 มกราคม 2564 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำโดยนางศิริณภา ธัญญวนิช หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม 5ส. ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงจอดรถของ อบจ.ปราจีนบุรี และห้องเก็บพัสดุของสำนักปลัด อบจ. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19

วันที่ 7 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณโดยรอบพื้นที่สำนักงานและภายในห้องปฏิบัติงาน เป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19

วันที่ 5 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณโดยรอบพื้นที่สำนักงานและภายในห้องปฏิบัติงาน เป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์    

Read More »