ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

งานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2563

งานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี)

Read More »

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธี    

Read More »

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี บุคลากรในสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกันตัดหญ้า ทำความสะอาด และบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณความรับผิดชอบของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563      

Read More »

งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียนอายุราชการ ในปี 2563 จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายพิฑูรย์ แม้นเทวินทร์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง นายต่อพงษ์  คล้ายเชื้อวงษ์  ตำแหน่ง  นายช่างเครื่องกลอาวุโส  สังกัด กองช่าง สิบเอกเชาวลิต  นิลวุฒิ  ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน สังกัด กองช่าง นายสมาน  แก่นภิรมย์  ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก สังกัด กองช่าง นายเกรียงศักดิ์  เหมนาค  ตำแหน่ง ภารโรง สังกัด โรงเรียนนนทรีวิทยาคม โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณในการทุ่มเททำงานเพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจวบจนเกษียณอายุราชการ …

Read More »

การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ในส่วนของข้าราชการและพนักงาน ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเร็นซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563      

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »

การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ อบจ.ปราจีนบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร “หลักเกณฑ์ และวิธีประเมินผลการ ปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงาน ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

  เอกสารประกอบการอบรม ดาวน์โหลด ► 1.ศุนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ► 2.การประเมินผลการปฏิบัติงาน

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

         วันที่ 20 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามศาสตร์พระราชา ตามวิถีการดำเนินชีวิต ในรูปแบบความปกติใหม่ (NEW NORMAL) และสร้างอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ กลุ่มเกษตรกร และอาสาสมัครแรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนางชลอศรี บุญแก้วสุข แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด และบรรยายให้ความรู้ด้านการเกษตร แรงงาน และการประกอบอาชีพ โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี  สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ช่วงบ่ายมีการนำผู้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิทยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี                 …

Read More »

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ อ่างเก็บน้ำนฤบินทรจินดา ต.แก่งดินสอ อ.นาดี พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »