ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ บริเวณสวนหย่อมหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ใช้เอง ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมนี้ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ที่ทำเสร็จแล้วให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม

Read More »

อบจ.ปราจีนบุรี ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีมาตรการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับบุคลากรเป็นประจำทุกวันก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรค โดยเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะยุติลง หากพบผู้ที่มีอาการป่วยหรืออุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้หยุดปฏิบัติงานและประสานงานส่งตัวให้โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรียังให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการด้วย

Read More »

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 18 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรับแจ้งเมื่อมีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และโรคระบาดเกิดขึ้น  จากนั้นได้ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning โดยการฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมนี้คณะผู้บริหารได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการและประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สายด่วน 1131 หรือ โทร. 037-213724, 037-211840 ต่อ 129

Read More »

กิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 440 ชิ้น ให้กับคณะพระภิกษุ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนที่มาร่วมงาน 148 ปี ชาตกาลหลวงพ่อจาด ณ วัดบางกระเบา อำเภอบ้างสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อป้องกันโอกาสในการติดเชื้อ COVID-19

Read More »

ประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รับแจ้งและประสานงาน เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตราย โรคระบาดที่ต้องเฝ้าระวัง

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รับแจ้งและประสานงาน เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตราย โรคระบาดที่ต้องเฝ้าระวัง ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศ

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »

กิจกรรมการจัดทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือเพื่อการป้องกันตนเอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1 การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคก่ออันตราย และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) กิจกรรมการจัดทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือเพื่อการป้องกันตนเอง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยได้จัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 4,000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 300 ขวด ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด อสม.ทุกอำเภอ ในจังหวัด กลุ่มแม่บ้านและสตรี มณฑลทหารบกที่ 12 และได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  วิทยาลัยแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ยังได้นำวัสดุสำหรับทำหน้ากากอนามัย จำนวนประมาณ 600 ชิ้น มอบให้ทุกอำเภอเพื่อไปขยายผลต่อในแต่ละอำเภอ

Read More »

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชิตใจชื่น ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี                    

Read More »

“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” จังหวัดปราจีนบุรี

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” จังหวัดปราจีนบุรี   วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »