ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

การออกติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More »

พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี หัวข้อ ” อบจ.ปราจีนบุรี Night Light มหัศจรรย์สีสันแห่งแสงไฟ

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี หัวข้อ ” อบจ.ปราจีนบุรี Night Light มหัศจรรย์สีสันแห่งแสงไฟ  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดย นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้    

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย “อบจ.ปราจีนบุรี Night Light มหัศจรรย์สีสันแห่งไฟ”

1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป  โดย นายธวัชชัย ฐานดี ชื่อภาพ “ท่ามกลางแสงไฟ”     2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไป   โดย นายปรัชญา ทาประเสริฐ ชื่อภาพ “ราตรี บูรพา”     3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทประชาชนทั่วไป   โดย นายศักย์ชิษณุ สิริกุลสิงห์ ชื่อภาพ “แสนสุขใจ เที่ยวในปราจีน”     4. รางวัลชนะเลิศ ประเภทมัธยมศึกษา ปวช. และ ปวส. โดย เด็กชายวชิรพล พันธ์ขันธ์ ชั้น ม.3  โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ชื่อภาพ …

Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 (ยธส.11) ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมรับฟังการบรรยายจากนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จากนั้นนำคณะฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี  

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์  

Read More »

มอบเงินอุดหนุนมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี – ศูนย์สงเคราะห์ (องค์กรการกุศล)

วันอังคารที่  4  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นางบังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบเงินอุดหนุนมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์  ปราจีนบุรี – ศูนย์สงเคราะห์ (องค์กรการกุศล) โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 933,000 บาท (เก้าแสน  สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)   พร้อมนี้ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ในเขตตำบลโคกปีบ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงินในครั้งนี้ด้วย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ให้การสนับสนุนมาเป็นระยะเวลา 16 ปีแล้ว เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 และในปี 2563 นี้ ถือเป็นปีที่ 17 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รับการดูแลแบบองค์รวมครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ ด้านสังคมและด้านจิตวิญญาณ ให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และไม่เป็นภาระแก่สังคม …

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์  

Read More »

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเขียนโครงการและการกำหนดตัวชี้วัดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read More »

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »