ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร (Update 19/05/65)

Read More »

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา (วันสำคัญสากลของโลก) ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดใหม่กรงทอง ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา (วันสำคัญสากลของโลก) ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนรัย ด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา บำเพ็ญบุญกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และนำหลักธรรม ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมรอบข้าง โดยได้รับความเมตตาจาก พระพิศาลศึกษากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี …

Read More »

ติดตามประเมินผลหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ : โรงเรียนประชารัฐพัฒนา

วันที่  12  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00 น.  ณ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนา ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ นำโดย นางพนิดา  จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานกรรมการ นางปาจรีย์ โอสถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร และคณะเข้าติดตามประเมินผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนประชารัฐพัฒนา สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ – หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (ฟุตบอล) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อรายงานผลการใช้หลักสูตร ต่อไป  

Read More »