ข่าวประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ

ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของ หน่วยงานของรัฐ

Read More »

การป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี

สถานการณ์ไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 27 ตุลาคม 2564 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม จำนวน 8,193 ราย เสียชีวิต จำนวน 6 ราย ซึ่งในเดือนตุลาคมพบแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยเรียน อายุ 5 – 19 ปี ประกอบกับในเดือนพฤศจิกายน 2564 เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปีได้ จึงขอให้ประชาชน หน่วยงาน สถานศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปีอย่างเคร่งครัด

Read More »

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564

Read More »

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกของกรมธนารักษ์

ด้วยกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา  20 บาท ประเภทธรรมดา จำนวน 3 วาระ ดังนี้ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60  ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก  70 ปี สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ โดยจะดำเนินการจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญให้ผู้ที่สนใจ ตั้งแต่วันที่่  1  ธันวาคม  2564 เป็นต้นไป ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0-3745-4049 ต่อ 102  

Read More »

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง และเชิญชมนิทรรศการผ่านระบบออนไลน์

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการฝนหลวง เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากแก่พสกนิกรให้รอดพ้นจากความแห้งแล้ง    

Read More »