ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบจ

ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของ หน่วยงานของรัฐ

Read More »

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน ของ อบจ.ปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

SCAN_20210513_160002497

Read More »