ประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร (Update 19/05/65)

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธา

ประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจำตัวสอบผู้มีสิทธิเข้ารับกาสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ (Update 29/04/2565)

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา กำหนดรับสมัครสอบฯในระหว่างวันที่ ๙ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อกองการเจ้าหน้าที่ รับสมัครในวัน และเวลาราชการ หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โดยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และสามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่โทรศัพท์ กองการเจ้าหน้าที่ ๐-๓๗๒๑-๔๗๗๔ ในวันเวลา ราชการ (Update 11/04/2565)

Read More »

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒๙ อัตรา (Update 21/03/2565)

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ♠ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ” ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ “

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง รวม ๒ อัตรา ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ♦ ประกาศรับสมัคร ฯ

Read More »

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวม ๒ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศรับโอน ฯ

Read More »

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง img-220104133118

Read More »

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการประเภทอื่น และข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น ข้าราชการครูประเภทอื่น

Read More »