ภาพกิจกรรม

การตรวจเยี่ยม เป็นกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมพบปะนักเรียนสถานศึกษาในสังกัด โดยปฏบัติตามมาตรการป้องกัน Covid19 ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรกองการศึกษาฯ ได้การตรวจเยี่ยม เป็นกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมพบปะนักเรียนสถานศึกษาในสังกัด โดยปฏบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี และโรงเรียนนนทรีวิทยาคม ตามมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด

Read More »

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา (วันสำคัญสากลของโลก) ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดใหม่กรงทอง ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา (วันสำคัญสากลของโลก) ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนรัย ด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา บำเพ็ญบุญกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และนำหลักธรรม ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมรอบข้าง โดยได้รับความเมตตาจาก พระพิศาลศึกษากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี …

Read More »

ติดตามประเมินผลหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ : โรงเรียนประชารัฐพัฒนา

วันที่  12  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00 น.  ณ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนา ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ นำโดย นางพนิดา  จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานกรรมการ นางปาจรีย์ โอสถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร และคณะเข้าติดตามประเมินผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนประชารัฐพัฒนา สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ – หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (ฟุตบอล) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อรายงานผลการใช้หลักสูตร ต่อไป  

Read More »

ติดตามประเมินผลหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ : โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

วันที่  12  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 น.  ณ  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนา ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ นำโดย นางพนิดา  จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานกรรมการ นางปาจรีย์ โอสถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายคมสรร รสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร และคณะเข้าติดตามประเมินผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ – หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ – หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ – หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านดนตรี – หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา – หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เพื่อรายงานผลการใช้หลักสูตร ต่อไป …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ (สระมรกต) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดย นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  หนึ่งในคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กำหนดเป้าหมาย และแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ตามนโยบายปราจีนบุรีสีขาวร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด          

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนา ก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนนนทรีวิทยาคม นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site การปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย ตามมาตรการสาธารณสุขในโรงเรียน  และเป็นขวัญ กำลังใจให้แก่ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนนทรีวิทยาคม ในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป  

Read More »

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรี เมืองสะอาด” พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม  2565    เวลา  09.00  น.  ณ บริเวณถนน อบจ.ปราจีนบุรี , พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี , สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 และสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรี เมืองสะอาด” ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 นำทีมโดย นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของสถานที่สาธารณะ เพื่อประโยชน์ประชาชนส่วนรวมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย   

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ยินดีต้อนรับ ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในสังกัด

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ยินดีต้อนรับ ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครู สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี ให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น    

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ยินดีต้อนรับ ผู้เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความยินดียิ่ง และขอต้อนรับ นายกฤษฎา สกุลวิโรจน์ เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565  เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี ให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น    

Read More »

อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุนทร วิลาวัลย์ มอบหมายให้นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ โดยบริษัท ไอพาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

Read More »