ภาพกิจกรรม กองยุทธศาสตร์ฯ

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ห้องพุทธรักษา)

Read More »

ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Read More »

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ห้องลีลาวดี) โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานในการประชุม

Read More »

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2564

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ห้องลีลาวดี) โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายคงกฤช หงษ์วิไล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนประชาคม เข้าร่วมการประชุม  

Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดการประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

Read More »

การออกติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564

ประมวลภาพการออกติดตามฯ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564   ประมวลภาพการออกติดตามฯ ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  

Read More »

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานฯ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมสถานที่ภายในศูนย์ แก่คณะเจ้าหน้าและผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านหอย

Read More »