กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ.

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 10.00 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกและในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี “ข้าพเจ้า นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรมยึดถือประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสาพร้อมทำความดี ด้วยหัวใจตลอดไป และขอให้ข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความสามัคคี บริการประชาชนด้วยความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ปฎิบัติหน้าที่ตามกฏหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด”

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลรวมถึงผลประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 15.15 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายคงกฤช หงษ์วิไล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 11/2564 มอบนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลรวมถึงผลประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ส่งมอบหน้ากากอนามัย

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง ให้ตัวแทนชุมชนตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ในจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย 100% และเว้นระยะห่าง

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณรอบอาคารสำนักงาน

วันที่ 28 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณรอบอาคารสำนักงานและภายในห้องปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)      

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย 100% และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

Read More »

พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “ วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางศิริณภา ธัญญวนิช หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “ วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มณฑลทหารบกที่ 12 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย 100% และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  

Read More »

อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2564 ณ บริเวณอาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกวัยตระหนักถึงศักยภาพ คุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุที่มีต่อครอบครัวและสังคม  และสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรม ได้แก่ พิธีรดน้ำขอพร การจัดแสดงภูมิปัญญา การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

วันที่ 6 เมษายน 2564 นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ เข้าร่วมพิธี เมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึง ได้ขึ้นวางพานพุ่มและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จากนั้นได้กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี  และถวายความเคารพ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ต่อมาในปีพุทธศักราช 2461 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ทั้ง 5 รัชกาล ในวันที่ 6 เมษายน ปีนั้น และต่อมาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกวันที่ 6 …

Read More »