ภาพกิจกรรม กจ.

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบรมออนไลน์หลักสูตร “คุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างวินัยการปฏิบัติราชการที่ดี

► รายละเอียดของ : โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรฯ ภาพบรรกาศของการอบรมฯ 

Read More »

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ของอบจ.ปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ของอบจ.ปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อบจ.ปราจีนบุรี

Read More »

การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ อบจ.ปราจีนบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร “หลักเกณฑ์ และวิธีประเมินผลการ ปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงาน ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

  เอกสารประกอบการอบรม ดาวน์โหลด ► 1.ศุนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ► 2.การประเมินผลการปฏิบัติงาน

Read More »

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี 28/05/2563

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล เป็นประธานการประชุม

Read More »

การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร “หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวินัยของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร “หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวินัยของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแคนทารี่ กบินทร์บุรี    

Read More »

การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตร “การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มณฑปพระอสีติธาตุ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อ.คลองคลวง จ.ปทุมธานี  

Read More »

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ภาพกิจกรรม   วันที่ 2 เมษายน 2562 วันที่ 3 เมษายน 2562    

Read More »

การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร อบจ.ปราจีนบุรี พ.ศ. 2561 (30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2561) หลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ & รีสอร์ท เขาใหญ่ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »