ภาพกิจกรรม สำนักเลขาฯ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน  2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อบจ.ปราจีนบุรี โดยสภา อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมพิจารณาเรื่องที่เสนอต่อสภาฯ จำนวน 4  เรื่อง ดังนี้ ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและกันเงิน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ..2563 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2563  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ญัตติ ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ญัตติ ขอความเห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินโครงการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น

Read More »

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อบจ.ปราจีนบุรี โดยสภา อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) และญัญติ ขอความเห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินโครงการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่น

Read More »

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อบจ.ปราจีนบุรี โดยสภา อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ที่พักในโรงแรม (ฉบับ 4) พ.ศ. …

Read More »

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการเครือข่ายต้นกล้า อบจ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการเครือข่ายต้นกล้า อบจ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 27 – 29 มกราคม 2563 ณ สวนนงนุช นาดี ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม  2562 ณ โรงแรมพานหินรีเจ้นท์ (R2) ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ได้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกันในเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 2. เพื่อให้เยาวชนเข้าใจถึงภาพรวม สาระสำคัญของประชาธิปไตย และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิเสรีภาพของเยาวชน ในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 3. เพื่อให้เยาวชนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 4. เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในชุมชน หรือสถานศึกษาของตนได้ กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี  3 โรงเรียน จำนวน 100 คน โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จำนวน 19 คน โรงเรียนศรีมหาโพธิ จำนวน 40 คน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ …

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑

วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปราจีนบุรี ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเขียนร้อยกรองประเภทต่างๆ ให้แก่ครู นักเรียนที่มีความสนใจพัฒนาความสามารถด้านวรรณศิลป์ โดยมีนางวิไลรัตน์ ปัญญาสงค์ กรรมการสถาบันสุนทรภู่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  

Read More »

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยในที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยในที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินโครงการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  ทั้งนี้ เพื่อนำงบประมาณไปสร้างเส้นทางสาธารณะประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนต่อไป

Read More »