ภาพกิจกรรม

โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมข้าราชการ ร่วมโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  โดยได้เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าพื้นเมืองจากชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมอบทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการแก่บุตรสมาชิก อส. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปราจีนบุรีที่ 1 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์    

Read More »

การตรวจเยี่ยมและประชุมการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ท่านสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายพงศกร พงษ์คุณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยม และประชุมการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และรับฟังความต้องการ ของประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการ เพื่อดำเนินการตามนโยบายให้มีการเปิดให้บริการสนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีให้กับประชาชนทั่วไป ได้มาใช้บริการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รี

Read More »

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย 1) นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 2) นายพงศกร พงษ์คุณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมและประชุมการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์  

Read More »

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีน่าอยู่ (กิจกรรม ๕ ส.)

วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีน่าอยู่ (กิจกรรม ๕ ส.) ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร มีความสะอาดควบคู่ไปกับการมีสภาพแวดล้อมที่ดีปราศจากสิ่งสกปรก โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            

Read More »

การประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้แนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ จากนั้นหัวหน้าส่วนราชการนำเสนอภารกิจงานที่อยู่ในความรับผิดชอบต่อประธาน และคณะผู้บริหาร โดยนายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานให้บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  ปลอดการทุจริต ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ และจะดำเนินนโยบายการบริหารราชการให้ครบทุกด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ๑) นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ๒) นายคงกฤช หงษ์วิไล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ๓) นางแน่งน้อย แสงอุไร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ๔) นายกฤษฎิ์ กษมพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ๕) นายพงศกร พงษ์คุณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ๖) นายอิสสรา วนิชชากร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต …

Read More »