ภาพกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนา ก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนนนทรีวิทยาคม นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site การปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย ตามมาตรการสาธารณสุขในโรงเรียน  และเป็นขวัญ กำลังใจให้แก่ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนนทรีวิทยาคม ในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป  

Read More »

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรี เมืองสะอาด” พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม  2565    เวลา  09.00  น.  ณ บริเวณถนน อบจ.ปราจีนบุรี , พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี , สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 และสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรี เมืองสะอาด” ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 นำทีมโดย นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของสถานที่สาธารณะ เพื่อประโยชน์ประชาชนส่วนรวมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย   

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ยินดีต้อนรับ ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในสังกัด

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ยินดีต้อนรับ ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครู สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี ให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น    

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ยินดีต้อนรับ ผู้เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความยินดียิ่ง และขอต้อนรับ นายกฤษฎา สกุลวิโรจน์ เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565  เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี ให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น    

Read More »

อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุนทร วิลาวัลย์ มอบหมายให้นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ โดยบริษัท ไอพาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

Read More »

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. จังหวัดปราจีนบุรีกำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ (สระมรกต) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี          ในครั้งนี้มีบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นปถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน ๓ คน ได้แก่ ๑. นายคมสรร รสดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ๒. นายวิสุทธิ์ ปังสมบูรณ์สุข (อดีต) ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ๓. นางกมลฉัตร ถาวรบุญ ครู คศ.๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี

Read More »

การติดตามความคืบหน้าอุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมต้อนรับคณะติดตามความคืบหน้าจากสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ มีนายอิสระ โพธิจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ ร่วมติดตามความคืบหน้าและความพร้อมของอุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อพัฒนาอุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่มีระบบให้บริการที่ทันสมัย มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ และสร้างโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประชุมยกร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมยกร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ร่วมกับ ประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (PEC) ณ โรงแรมแคนทารี ๓๐๔ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษในครั้งนี้    

Read More »

ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Read More »

กิจกรรมมอบตัวและรายงานตัวของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนนนทรีวิทยาคม นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในกิจกรรมมอบตัวและรายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

Read More »