ภาพกิจกรรม

สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เสริมสร้างสุขภาพชาวปราจีนบุรี

ท่านสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริม สุขภาพ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ และพัฒนาสุขภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ใส่ใจการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจของตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ห่างไกลยาเสพติกตลอดจะสร้างความสามัคคี และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้การดำเนินงานโดย นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมให้เลือกใช้บริการแต่ละประเภท ดังนี้ เต้นแอโรบิก วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๑๖.๓๐-๒๐.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) สนามแบดมินต้น สนามฟุตซอล สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล ลู่ – ลาน กรีฑา ทั้งนี้การให้บริการอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 …

Read More »

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ในโครงการทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) โดยส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการต่อไป

Read More »

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 10.00 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกและในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี “ข้าพเจ้า นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรมยึดถือประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสาพร้อมทำความดี ด้วยหัวใจตลอดไป และขอให้ข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความสามัคคี บริการประชาชนด้วยความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ปฎิบัติหน้าที่ตามกฏหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด”

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลรวมถึงผลประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 15.15 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายคงกฤช หงษ์วิไล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 11/2564 มอบนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลรวมถึงผลประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

การประเมินข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รอบ เดือนตุลาคม 2564

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการประเมิน 1.นายปรีชา สุภาพ ประธานกรรมการ 2.นางพนิดา จันทวงศ์ กรรมการ 3.นายคมสรร รสดี กรรมการ ร่วมประเมิน นางสาลี่ เชิดชู ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รอบ เดือนตุลาคม 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ “มกรเกมส์”

ระหว่างวันที่ ๗-๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ “ดอกปีบเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ จังหวัดปราจีนบุรีได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมให้การสนับสนุนสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อเป็นสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอล และกีฬากรีฑา  ทั้งนี้ ในการจัดการแข่งขันอยู่ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19)  

Read More »

งานวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๖๖

“พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕  ณ บ้านสวนมารีย์ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายสุนทร วิลาวัลย์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๖ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานวันครู”พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” จังหวัดปราจีนบุรี ณ บ้านสวนมารีย์ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ ในการจัดงานอยู่ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid–19 )

Read More »

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ห้องประชุมพุทธรักษา) นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบ การรายงาน การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการบริหารจัดการศึกษา

Read More »

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ห้องลีลาวดี) โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานในการประชุม

Read More »