ประกาศ

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
1.1 งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียน ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
สนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา
จัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ

1.2 งานทำแผนและวิชาการ
จัด ทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระบบ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
พัฒนาเทคโนโลยี นวตกรรม และเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา
งานศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

1.3 งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา
นิเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ประสานการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
วิเคราะห์และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา

1.4 งานการศึกษาพิเศษ (กรณีที่ถ่ายโอนศูนย์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ)
ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนับสนุนการคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษาในสังกัด
ส่งเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
สนับสนุนศูนย์ / โรงเรียนการศึกษาพิเศษที่รับถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ

1.5 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.1 งานศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ
ประสานการจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญและอาชีพ
ส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน
ส่งเสริมการจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์หรือศูนย์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชน
งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
การจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้ แก่ครอบครัว

2.2 งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม
จัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย
รวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า

2.3 งานดำเนินการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล
2.4 งานห้องสมุดประชาชน
บริหารจัดการห้องสมุดประชาชนอำเภอ/จังหวัดซึ่งถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการความรู้หลากหลายสาขาแก่ประชาชน
ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ และบริการเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อประโยชน์ของประชาชน

2.5 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
3.1 งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
จัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬาหรือลานกีฬาเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม ของเด็กและเยาวชน
จัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน
จัดชมรมหรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการการดูแลสนามกีฬากลางจังหวัด

3.2 งานบริหารทั่วไป
บริหารงานธุรการ
บริหารจัดการ บำรุงรักษาอาคารสถานที่และยานพาหนะ
บริหารงานบุคคลและจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรบริหารและควบคุมงบประมาณและจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง
ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่ายและจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ
ศึกษาและออกข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.3 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
0
Free WordPress Themes, Free Android Games