กองการเจ้าหน้าที่

      วิสัยทัศน์ (VISION)        

  กองการเจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ ภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พันธกิจ (MISSION)

            ๑. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง

            ๒. ส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

            ๓. การบริหารงานที่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจตัดสินใจ และทำงานเป็นทีม

            ๔. ส่งเสริมการจัดอบรมบุคลากร ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในด้านที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนานโยบายด้านอื่น ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและประสานงานในการให้บริการประชาชน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางนโยบายต่อไปในอนาคต

           ๕. ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของสังคมที่จะต้องรวดเร็วฉับไวชัดเจน มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

โครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่