ประกาศ
ฝ่ายการเงิน
– งานเบิกจ่ายขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ – งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ – งานเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทุกประเภท – งานภาษี หัก ณ ที่จ่าย และหนังสือรับรองการหักภาษี – งานขออนุมัติและเปลี่ยนแปลงลายมือผู้มีสิทธิถอนเงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง – งานขออนุมัติเบิกตัดปี เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน – งานทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท – งานจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ เงินนอกงบประมาณ และเงินอุดหนุนทุกประเภท – งานเงินสะสมกองทุนประกันสังคม – งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย <strong>2. ฝ่ายการบัญชี</strong> – งานจัดทำงบฐานะทางการเงิน และจัดทำบัญชีทุกประเภท – งานเร่งรัดการส่งใช้เงินยืม – งานทะเบียนคุมรายได้ รายจ่ายทุกประเภท – งานวิชาการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ – งานตรวจสอบงบการเงินต่างๆ ตามข้อทักท้วงและเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน – งานรวบรวมสถิติรายได้ รายจ่ายประเภทต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณ – งานการตรวจสอบบัญชี – งานตรวจสอบและนำส่งเงินกู้ กสอ. – งานตรวจสอบใบสำคัญฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท – งานทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท – งานเก็บรักษาฎีกาเบิกจ่ายเงิน – งานใบผ่านรายการบัญชีและปรับปรุงบัญชี – งานสำรวจข้อมูลจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) – งานเร่งรัด และจัดเก็บรายได้ทุกประเภทของ อบจ. – งานค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทน และจัดหารายได้ที่ อบจ. ต้องจัดเก็บตามข้อบัญญติ ของ อบจ. – งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย <strong>3. ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้</strong> – งานกำหนดหลักเกณฑ์ และข้อบัญญัติในการจัดเก็บภาษีของ อบจ. – งานประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ของ อบจ. – งานแจ้งเตือนและดำเนินคดีผู้ค้างภาษี และค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ของ อบจ. – งานโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะ – งานควบคุมภายใน – งานทะเบียนคุมรายได้ของ อบจ. ทุกประเภท – งานแผนเบิกจ่ายเงินบุคลากรถ่ายโอน – งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
0
Free WordPress Themes, Free Android Games