Home / กองช่าง

กองช่าง

1. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

    นายชัชวาล พลายนันท์
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

 

       นายพิสนธ์ พิมพ์เสน
นายช่างโยธาอาวุโส(งานสำรวจ)

                 
นายเฉลิมพล ศิริภูมิ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
(งานออกแบบ เขียนแบบ และประมาณ)
 
นายปรัชญา สุขอุ้ม
นายช่างโยธาชำนาญงาน(งานสำรวจ)

นายธรณินทร์ วงศ์สุรศิลป์
นายช่างโยธาชำนาญงาน(งานสำรวจ)

นายเฉลิมศักดิ์ พิลึกดีเดช
นายช่างโยธาชำนาญงาน(งานวิเคราะห์และทดสอบ)

นายสมัย พิมุ
นายช่างโยธาชำนาญงาน(งานวิเคราะห์และทดสอบ)

นายชินศักดิ์ ทองแกมแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– งานสำรวจออกแบบโครงการ
– งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม

– งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
– งานออกแบบและเขียนแบบ
– งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการตามภารกิจ อบจ.
– งานการผังเมืองรวม
– งานแผนการปฏิบัติงานสำรวจและออกแบบทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
– งานกำหนดมาตรฐานทางด้านช่าง
– งานช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านวิชาการและเทคนิคในการสำรวจและออกแบบเกี่ยวกับ งานทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม แก่หน่วยงานอื่นๆ ที่ร้องขอ
– งานส่งเสริมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
– งานสำรวจและออกแบบประมาณการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการก่อสร้าง บูรณะบำรุงซ่อมแซม
– งานทดสอบและวิเคราะห์ในห้องทดสอบ
– งานเจาะสำรวจและทดสอบในภาคสนาม
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
– งานแผนการปฏิบัติงานประจำปี
– งานตรวจสอบการก่อสร้าง ควบคุมอาคารตามกฎหมาย
– งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
– งานควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร สะพานแหล่งน้ำ ฯลฯ
– งานรวบรวมจัดทำทะเบียนโครงการ/รายงานผลการปฏิบัติงาน
– งานดูแลและบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง
– งานการถ่ายโอนโครงสร้างพื้นฐาน
– งานสนับสนุนการดำเนินกิจการก่อสร้างและซ่อมบำรุงในโครงการตามภารกิจ อบจ.
– งานรวบรวมข้อมูลและประมาณการค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุงผิวจราจร
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
3. ฝ่ายเครื่องจักรกล
– งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลประจำปี
– งานรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล และยานพาหนะ
– งานแผนงานและบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
– งานแผนงานควบคุมเก็บรักษา เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่น้ำมันเชื้อเพลิง
– งานสนับสนุนด้านวิชาการ เทคนิคและเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานท้องถิ่น
– งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลภาคสนาม
– งานช่างกลประจำโครงการ
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
4. ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
– งานแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– งานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
– งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
– งานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติ
– งานจัดการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– งานบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม
– งานเสริมสร้างการป้องกันเพื่อบรรเทาสาธารณภัย
– งานบริการประชาชนและช่วยเหลือผู้ประสพภัย
– งานจัดทำงบประมาณอุทกภัย วาตภัย งานภัยแล้ง
– งานฟื้นฟู บูรณะซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างอันเนื่องมากจากภัยธรรมชาติ
– งานฝึกอบรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
– งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย