ประกาศ
Home / กองแผนและงบประมาณ

กองแผนและงบประมาณ

1. ฝ่ายนโยบายและแผน

 • งานนโยบายผู้บริหาร
 • งานประสานนโยบายระดับต่างๆ
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานจัดทำแผนการดำเนินงาน
 • งานเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด
 • งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายติดตามและประเมินผล

 • งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/เงินอุดหนุน
 • งานจัดทำระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานรวบรวมข้อมูลการดำเนินโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 • งานการจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานรวบรวมสถิติข้อมูล
 • งานจัดเอกสารเผยแพร่สารสนเทศ
 • งานให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
 • งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป และสารสนเทศ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายงบประมาณ

 • งานธุรการและสารบรรณ
 • งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • งานโอนเงินงบประมาณ
 • งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 • งานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุน
 • งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
Free WordPress Themes, Free Android Games