การคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 6

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็น “คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 6 (ภาคตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการ)” ตำแหน่ง ผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบสุขภาพปฐมภูมิ หน่วยการแพทย์ปฐมภูมิ และเจ้าหน้าที่ในระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ และสามารถเป็นกลไกที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

About สำนักปลัด อบจ.