การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่นการวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงานเป็นต้น

เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือให้เป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25

เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ.2564

โครงการตรวจสุภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2564

 

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด

รายงานผลโครงการ กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน