Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

doc01277020191218110742

About adminpao plan