การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

About adminpao plan