Home / ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี / การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ​บูรณาการจังหวัดปราจีนบุรี​

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ​บูรณาการจังหวัดปราจีนบุรี​

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ​บูรณาการจังหวัดปราจีนบุรี​ เพื่อรับทราบและพิจารณาโครงการของส่วนราชการต่างๆ ในแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ฉบับทบทวน 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


About สำนักปลัด อบจ.