Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ. / การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

วันนี้ (๒๗ ส.ค. ๖๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุม

ในการนี้ ได้แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑. นายพรเทพ  ทรัพย์อัมพร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ๒. นางสาลี่  เชิดชู  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง  ๓. นายพงษ์เทพ  จันทรไพร   ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  สังกัด กองกิจการสภา อบจ.  นอกจากนี้ยังชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน พร้อมทั้งสาธิตวิธีปฏิบัติ และในช่วงท้ายของการประชุม คณะผู้บริหารได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้เผยแพร่และให้ความรู้ในสถานศึกษาต่อไป

 

 

About สำนักปลัด อบจ.