ประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดการประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

About adminpao plan