Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมชี้แจงการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

การประชุมชี้แจงการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีประธานในการประชุมชี้แจงการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ สำนักการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ระเบียบแนวทางการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน คุ้มค่า สามารถใช้ประโยชน์สูงสุด

    

 

 

 

 

 

About กศศ