Home / slide / การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน พร้อมทังติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3/2562

การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน พร้อมทังติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3/2562

About parn