Home / ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี / การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โดยในที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินโครงการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  ทั้งนี้ เพื่อนำงบประมาณไปสร้างเส้นทางสาธารณะประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนต่อไป

About สภา