การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

About สภา