การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นายสมชาย ระวังเหตุ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและกันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

About pr pao strategy