Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ. / การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสรุปข้อมูลการดำเนินงานของส่วนราชการ

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสรุปข้อมูลการดำเนินงานของส่วนราชการ

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย 1) นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 2) นายคงกฤช หงษ์วิไล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสรุปข้อมูลการดำเนินงานของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 

About สำนักปลัด อบจ.