การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

หลักสูตร “การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน”

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ มณฑปพระอสีติธาตุ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อ.คลองคลวง จ.ปทุมธานี

 

About กจจ