การออกติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564

ประมวลภาพการออกติดตามฯ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

 

ประมวลภาพการออกติดตามฯ ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

 

About adminpao plan