การออกประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบ On – site

นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ออกประเมินความพร้อมในการเปิดโรงเรียน

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔)

ในรูปแบบ On – site ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โดยกำหนดการออกประเมินความพร้อม ดังนี้

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ

และโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร

และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี

About กศศ