การออกประเมินเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานคณะกรรมการ

ประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วย นางปาจรีย์ โอสถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายสุเทพ ธีรัชสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร เข้าร่วมประเมินความพร้อมในการจัดทำ

หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อเป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

About กศศ