การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ปี 2561

บทความ 26/2561 – 30/2561 บทความ 31/2561 – 40/2561 บทความ 46/2561 – 50/2561 บทความ 51/2561 – 55/2561

 

ปี 2562

บทความ     1/2562 – 5/2562 บทความ    6/2562 – 10/2562 บทความ 11/2562 – 15-2562 บทความ 16/2562 – 20/2562 บทความ 21/2562 – 25/2562 บทความ 31/2562 – 35/2562 บทความ 56/2562 – 60/2562

 

ปี 2563

บทความ   6/2563 – 10/2563 บทความ 11/2563 – 15/2563 บทความ 16/2563 – 20/2563 บทความ 21/2563 – 25/2563 บทความ 31/2563 – 35-2563

 

ปี 2564

บทความ 26/2564 – 30/2564 บทความ 36/2564 – 40/2564 บทความ 41/2564 – 45/2564 บทความ 46/2564 – 50/2564

About สำนักปลัด อบจ.