Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ลงวันที่ 17 เมษายน 2563

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.อบจ.

 

About สภา