Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรมทำความสะอาดตามนโยบายป้องกันโรคจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กิจกรรมทำความสะอาดตามนโยบายป้องกันโรคจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บริเวณห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์ออกกำลังกายองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเครื่องออกกำลังกาย และขัดทำความสะอาด Big cleaning บริเวณห้องสมุดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ และทำความสะอาด ๕ส. ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามนโยบายในการป้องกันโรคจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

 

About กศศ