กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี                    นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                        และนางสุกัญญา ซื่อตรง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ          พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยการจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

About กศศ