Home / ข้อมูลข้าราชการ

ข้อมูลข้าราชการ

ปลัด

1. นายพรเทพ  ทรัพย์อัมพร  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักปลัด

2. นางศิริณภา  ธัญญวนิช  หัวหน้าสำนักปลัด

3. นางชาลีรัตน์  พูลจวง  หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

4. นายสุรสิทธิ์  ศรีชื่น  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

5. นายวิชิต  ไชยเดช  นิติกรชำนาญการ

6. นางดุษฎี  ไชยพินิจ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

7. นางสาวณัฏฐกันย์  บุณยเกียรติ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

8. นางสาวรัตนา  คำรพ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

9. นางนันทิชา  ชัยชนะ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

10. นายวัศพล  เอี่ยมสุข  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

11. นายศิลา  พีรดาพัฒนพงศ์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

12. นางสาวประวีณา  โพธิ์ศรี  นักวิชาการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

13. นางสาวชญานนท์  แก้วมูล  นิติกรปฏิบัติการ

14. นางสาวประสิตา  งามพิมาย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

15. นางสาวณัฐนิชา  สิทธิมาตย์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

16. นางสาวทัศนีย์  แสงทะมาต  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

17. นางสาวจตุพร หงษ์วิไล นิติกรปฏิบัติการ

กองกิจการสภา

18. นางสุกัญญา  ซื่อตรง  ผู้อำนวยการกองกิจการสภา

19. นางสาววรัชยา  ทองมา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

20. พงษ์เทพ  จันทรไพร  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

21. นางสาวปาริชาติ  อัศวพฤกษชาติ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

22. นางสาวชณิดาภา  คล้อยเจริญศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

23. นางสาววราภรณ์  มารูปหมอก  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

24. นางสุรีย์พร ธนัติหลวงแสง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กองแผนและงบประมาณ

25. นายสมควร  พันธ์ศรี  ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

26. นางณัชสุชาภรณ์  งามแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

27. นางจิตติ  ซื่อตรง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

28. นายพีระยุทธ  วงษ์หอย  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

29. นางสุพิชาญาดา  บุญเกิด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

30. พันจ่าเอกศักดิ์สิทธิ์  สินารุณ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

31. นายพิศิษฐ์  เขียวละออ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

32. นางบรรณรัตน์  ดาษงูเหลือม  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

33. นางสาวปภิศชญา ผิวขม  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

34. นางสุจิตรา ศรีทองทา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองคลัง

35. นางสายใจ  ศิริอารุณปัญญา  ผู้อำนวยการกองคลัง

36. นางจงรักษ์  พันธุ์ประเสริฐ  หัวหน้าฝ่ายการเงิน

37. นางนงนุช  คงคา  หัวหน้าฝ่ายบัญชี

38. นางวาริณี  บุปผา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

39. นางกานติมา  เครือใหญ่  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

40. นางบัญญัติ  พรมมา  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

41. นางสาววาสนา  ชาวเวียง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

42. นางภัทรพร  ทรัพย์เจริญ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

43. นางสาวสุนิสา  แสนเย็น  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

44. นางสาววรรณิษา  คงเศวต  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

45. นางสาววลีรัตน์  พึ่งอยู่  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

46. นางสาวฟ้ารุ่ง  ตังประเสริฐรุจี  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กองช่าง

47. นายพิฑูรย์  แม้นเทวินทร์  ผู้อำนวยการกองช่าง

48. นายชัชวาล  พลายนันท์  หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

49. นายสมทรง อารมย์สุข  หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

50. นางดวงใจ อารีรอบ  หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

51. นายเฉลิมพล  ศิริภูมิ  วิศวกรโยธาชำนาญการ

52. นายวรินทร  กฤชกาญจนพันธ์  วิศวกรโยธาชำนาญการ

53. นายนพรัตน์  คุณเศรษฐ  นายช่างโยธาชำนาญงาน

54. นายพิสนธ์  พิมพ์เสน  นายช่างโยธาอาวุโส

55. นายเฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช  นายช่างโยธาอาวุโส

56. นายสมัย  พิมุ  นายช่างโยธาอาวุโส

57. นายเกียติรัตน์  สมเชื้อ  นายช่างโยธาชำนาญงาน

58. นายปรัชญา  สุขอุ้ม  นายช่างโยธาชำนาญงาน

59. นายต่อพงษ์  คล้ายเชื้อวงษ์  นายช่างเครื่องกลอาวุโส

60. นายพนัส  เมืองขำ  นายช่างเครื่องกลอาวุโส

61. นายสมศักดิ์  เจียเปีย  นายช่างเครื่องกลอาวุโส

62. นายชูชาติ  ซื่อตรง นายช่างเครื่องกลอาวุโส

63. จ่าสิบเอกสุเมธ  โพธิ  นายช่างเครื่องกลอาวุโส

64. นายกิตติชัย  วีระจิตต์  นายช่างเครื่องกลอาวุโส

65. นายสมฤกษ์  สวามีชัย  นายช่างโยธาชำนาญงาน

66. นายเสงี่ยม  แดนเขต นายช่างเครื่องกลอาวุโส

67. สิบเอกเชาวลิต  นิลวุฒิ  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

68. จ่าสิบเอกสมศักดิ์  ขอดทอง  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

69. นายธรณินทร์  วงศ์สุรศิลป์  นายช่างโยธาอาวุโส

70. จ่าสิบโทวรพล  บริบูรณ์  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

71. นางสาวจริยา คงเจริญ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

72. นายนันทวัฒน์  พลมะศรี  นายช่างโยธาชำนาญงาน

73. พันจ่าเอกสุทน  ทัสเสน  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

74. พันจ่าเอกไกรสิทธิ์  พิมพงษ์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

75. นายณัฐวุฒิ  ไชยพงษ์  นายช่างโยธาชำนาญงาน

76. นางสาวภคพร  ทาพะยัง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

77. นางสาวธัญญารัตน์ คำเพชรดี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

78. นางสาวพิชญา  ทวีทรัพย์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

79. สิบเอกคณิศร  เรียงผา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองการศึกษา

80. นางพนิดา  จันทวงศ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

81. นางดวงสมร  พัฒนศร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

82. นางสาวเรณุภา  ตระกูลพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

83. นายปฏิกรณ์  บุญปก  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

84. นางสาวศิริลักษณ์  พุฒซ้อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

85. นางสาวพิชญานันท์  มะโน  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

86. นางสาวหฤทัย  ประสงค์กิจ  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

กองพัสดุ

87. นางชัชนิตย์  ดีวิเศษ  หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน

88. นายสมฤกษ์  กิมฮั่นเจริญ  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

89. นางสาวกิตติยา  หงษ์ทอง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

90. นางสิริญากรณ์  จุลวงษ์  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

91. นางสาวเนตรวลี  แก้วเขียว  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองการเจ้าหน้าที่

92. นางสาวประอรดิษฐ์  ธำรงราชภัฏ  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

93. นายอนุกูล  ภูเขียว  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

94. นางสาวสาวิภา  เต็มประสงค์  หัวฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

95. จ่าสิบเอกเพชรรุ่ง  วารินคีรีรัตน์  หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

96. นางรำไพ  สังฆคุณ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

97. นางยุพา  ลีจุ้ย  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

98. นางสาวสุลีพร  สังข์เทพ  นิติกรปฏิบัติการ

99. สิบโทนราชัย  บุญทักษ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

100. นางสาวธีรินทร์  สาตสิน  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

101. นายธีรศักดิ์  รักไร่  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

102. นายปิยะวัฒน์  ชัยพิพัฒน์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

103. นางสาวสุดาพร  สิงห์สินธุ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

104. นางสาวปรวิศา สิงคเสลิต นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

105. นางสาวฐิตาภา งามเจริญสิญ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ