ข้อมูลข้าราชการ อบจ.ปราจีนบุรี

ปลัด

1. นายพรเทพ  ทรัพย์อัมพร  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

2. นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

3. นางสุกัญญา ซื่อตรง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักปลัด อบจ.

4. นางศิริณภา  ธัญญวนิช  หัวหน้าสำนักปลัด

5. นางชาลีรัตน์  พูลจวง  หัวหน้าฝ่ายนิติการ

6. นางดุษฎี  ไชยพินิจ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

7. นายวิชิต  ไชยเดช  นิติกรชำนาญการ

8. นางสาวณัฏฐกันย์  บุณยเกียรติ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

9. นางนันทิชา  ชัยชนะ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

10. นายศิลา  พีรดาพัฒนพงศ์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

11. นางสาวชญานนท์  แก้วมูล  นิติกรปฏิบัติการ

12. นางสาวทัศนีย์  แสงทะมาต  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

13. นางสาวจตุพร หงษ์วิไล นิติกรปฏิบัติการ

14. นางสาวธนัชพร  ปรีชาเชาว์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

15. นางสาวมุกรวี  นุ่มประเสริฐ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

16. พ.จ.อ.ไกรสิทธิ์ พิมพงษ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

สำนักงานเลขานุการ อบจ.

17. นายสุรสิทธิ์  ศรีชื่น  เลขานุการ อบจ.

18. นางสาววรัชยา  ทองมา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

19. นางสาวรัตนา  คำรพ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

20. นายวัศพล  เอี่ยมสุข  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

21. นางสุรีย์พร ธนัติหลวงแสง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

22. นายสมควร  พันธ์ศรี  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

23. นางณัชสุชาภรณ์  งามแสง หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

24. นางจิตติ  ซื่อตรง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

25. นายพีระยุทธ  วงษ์หอย  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

26. นางสุพิชาญาดา  บุญเกิด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

27. พันจ่าเอกศักดิ์สิทธิ์  สินารุณ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

28. นายพิศิษฐ์  เขียวละออ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

29. นางสาวปภิศชญา ผิวขม  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

30. นางสาวพิมพ์สวรรค์  เสียงเจริญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

31. นางสาวประวีณา โพธิ์ศรี  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

กองคลัง

32. นางสายใจ  ศิริอารุณปัญญา  ผู้อำนวยการกองคลัง

33. นางจงรักษ์  พันธุ์ประเสริฐ  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

34. นางนงนุช  คงคา  หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง

35. นางวาริณี  บุปผา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

36. นางกานติมา  เครือใหญ่  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

37. นางบัญญัติ  พรมมา  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

38. นางสาววาสนา  ชาวเวียง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

39. นางภัทรพร  ทรัพย์เจริญ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

40. นางสาวสุนิสา  แสนเย็น  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

41. นางสาววรรณิษา  คงเศวต  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

42. นางสาววลีรัตน์  พึ่งอยู่  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

43. นางสาวฟ้ารุ่ง  ตังประเสริฐรุจี  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กองช่าง

44. นายอนิรุทธิ์ ประจันตะเสน ผอ.กองช่าง

45. นายชัชวาล  พลายนันท์  หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

46. นางดวงใจ อารีรอบ  หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

47. นายเฉลิมพล  ศิริภูมิ  วิศวกรโยธาชำนาญการ

48. นายวรินทร  กฤชกาญจนพันธ์  วิศวกรโยธาชำนาญการ

49. นายนพรัตน์  คุณเศรษฐ  นายช่างโยธาชำนาญงาน

50. นายพิสนธ์  พิมพ์เสน  นายช่างโยธาอาวุโส

51. นายเฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช  นายช่างโยธาอาวุโส

52. นายสมัย  พิมุ  นายช่างโยธาอาวุโส

53. นายเกียติรัตน์  สมเชื้อ  นายช่างโยธาชำนาญงาน

54. นายปรัชญา  สุขอุ้ม  นายช่างโยธาชำนาญงาน

55. นายพนัส  เมืองขำ  นายช่างเครื่องกลอาวุโส

56. นายสมศักดิ์  เจียเปีย  นายช่างเครื่องกลอาวุโส

57. นายชูชาติ  ซื่อตรง นายช่างเครื่องกลอาวุโส

58. จ่าสิบเอกสุเมธ  โพธิ  นายช่างเครื่องกลอาวุโส

59. นายสมฤกษ์  สวามีชัย  นายช่างโยธาชำนาญงาน

60. นายเสงี่ยม  แดนเขต นายช่างเครื่องกลอาวุโส

61. จ่าสิบเอกสมศักดิ์  ขอดทอง  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

62. นายธรณินทร์  วงศ์สุรศิลป์  นายช่างโยธาอาวุโส

63. จ่าสิบโทวรพล  บริบูรณ์  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

64. นางสาวจริยา คงเจริญ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

65. นายนันทวัฒน์  พลมะศรี  นายช่างโยธาชำนาญงาน

66. พันจ่าเอกสุทน  ทัสเสน  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

67. นายณัฐวุฒิ  ไชยพงษ์  นายช่างโยธาชำนาญงาน

68. สิบเอกคณิศร  เรียงผา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

69. นางสาวจุฑามาศ  รุ่งเจริญทอง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

70. นายพลสันต์ บุญพบ นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

71. นางพนิดา  จันทวงศ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

72. นางดวงสมร  พัฒนศร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

73. นางสาวเรณุภา  ตระกูลพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

74. นายปฏิกรณ์  บุญปก  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

75. นางสาวศิริลักษณ์  พุฒซ้อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

76. นางสาวพิชญานันท์  มะโน  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

77. นางสาวหฤทัย  ประสงค์กิจ  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

78. นางสาวอัยลดา  สุคนธชาติ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กองพัสดุและทรัพย์สิน

79. นางชัชนิตย์  ดีวิเศษ  หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน

80. นางสาวกิตติยา  หงษ์ทอง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

81. นางสิริญากรณ์  จุลวงษ์  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

82. นางสาวฐิตาภา งามเจริญสิน

กองการเจ้าหน้าที่

83. นางสาวประอรดิษฐ์  ธำรงราชภัฏ  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

84. นายอนุกูล  ภูเขียว  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

85. นางสาวสาวิภา  เต็มประสงค์  หัวฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

86. นางรำไพ  สังฆคุณ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

87. นางยุพา  ลีจุ้ย  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

88. นางสาวสุลีพร  สังข์เทพ  นิติกรปฏิบัติการ

89. สิบโทนราชัย  บุญทักษ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

90. นางสาวธีรินทร์  สาตสิน  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

91. นายธีรศักดิ์  รักไร่  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

92. นายปิยะวัฒน์  ชัยพิพัฒน์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

93. นางสาวสุดาพร  สิงห์สินธุ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

94. นายสมฤกษ์  กิมฮั่นเจริญ  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

95. นางสาวปรวิศา สิงคเสลิต นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564