ข้อมูลพนักงานจ้าง

สำนักปลัด อบจ.

1. นายธัญญาวิทย์  โหมบางลี่  พนักงานขับรถยนต์ 

2. นางสาวปาริชาติ  วรรณประสิทธิ์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

3. นายณัฐพล  ศรีสุธรรม  คนสวน

4. นายสำเริง  เพชรรัตน์  ตกแต่งสวน

5. นายนพดล  พลเผือก  พนักงานขับรถยนต์

6. นางสายสุรีย์  ปิ่นน้อย  นักการภารโรง

7. นางประมวล  ปลื้มใจ  นักการภารโรง

8. นางจันทร์ทิพย์  สุวรรณศักดิ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

9. นายบุญพร  วิเศษหอม  คนงานทั่วไป

10. นายวิษณุ  สูงมาลา  คนงานทั่วไป

11. นายทนงศักดิ์  ดอกแก้ว  พนักงานขับรถยนต์

12. นางสาวอังคนา  วงษ์เย็น  นักการภารโรง

13. นายศุภชัย  ชูศรี  พนักงานขับรถยนต์

14. นางสาวปรียาภัทร พิมพ์สิงห์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

15. นางสาวอนุธิดา แย้มศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

16. น.ส.พิกุล ไสวทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

17. นางแสงจันทร์ สิงห์ภูมิ นักการภารโรง

18. นางสาวเจริญรัตน์ ลำบอง นักการภารโรง

19. นางสาวกมลชนก กลิ่นศิริ  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

20. นายชัชวาลย์ ไชยดำ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักงานเลขานุการ อบจ.

21. นายวีรชัย  ทำพันธ์ พนักงานขับรถยนต์

22. นางสาวปิยวรรณ น้อยปลูก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

23. นายทิวา  โทศรี  พนักงานขับรถยนต์

24. นายชวาล เนื่องมนัส  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

25. นางสมปอง  พนไพ  นักการภารโรง  (โครงการเกษตร)

26. นายจรัญ  บุญเลิศ  คนสวน  (โครงการเกษตร)

27. นายนิคม  บุญขวัญ  พนักงานขับรถยนต์  (โครงการเกษตร)

28. นายสุกัญ  สีดาพรมมา  นักการภารโรง (โครงการเกษตร)

29. นายไกรเลิศ  พนไพ  นักการภารโรง  (โครงการเกษตร)

30. นางสาวคนอง  ป่วนครบุรี  คนสวน  (โครงการเกษตร)

31. นางคำปน  เขียนแก้ว  คนสวน  (โครงการเกษตร)

32. นายธรรมนอง  ก้องกังวาลย์  ยาม (สวนเกษตร)

33. นายแดนชัย  กรมแสง  ยาม  (สวนเกษตร)

34. นายปรีชา  บุญมั่ง  ยาม (สวนเกษตร)

กองคลัง

35. นายสาโรจ  รักชาติ  พนักงานขับรถยนต์

36. นางสาวนิตยา  ไชยพินิจ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

37. นางสาวสุภาพ  คำเพ็ขร์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองช่าง

38. นายเศกสรร  ศรีสุธรรม  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

39. นายบุญช่วย  ปิ่นน้อย  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

40. นายศิริวัฒน์   กุลคำ  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

41. นายนครชัย  คำวงษ์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

42. นายรชต  อินทร์ไพร  พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา

43. นายสมควร  ถนอมสุข  พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา

44. นายไชยะภูมิ  สุขเสมอ  พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา

45. นายภาคเพียร  สะเกตุ  พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา

46. นายศักดิ์ชาย  ศรนารายณ์  พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา

47. นายศุภชัย  พรหมมา  พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา

48. นายเริงศักดิ์  จันทร์พลับ  คนงานทั่วไป

49. นายปรีชา  จันลา  พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดหนัก

50. นายสมโชติ  มาเจริญ  คนงานทั่วไป

51. นายก้องเกียรติ  สกุลพราหมณ์  คนงานทั่วไป

52. นายณัฐวุฒิ  เทียนดำ  คนงานทั่วไป

53. นางสาวกนิกนันท์  เอี่ยมทรัพย์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

54. นายณัฐวุฒิ  ผลพืชน์  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

55. นายจักริน  ศรีวุธ  คนงานทั่วไป

56. นายทวีศักดิ์ ศรนารายณ์ คนงานทั่วไป

57. นายพนาลัย  เทียนดำ คนงานทั่วไป

58. นางสาวกนิษฐา วงษ์หอย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

59. นางสาวมณีรัตน์ อินทร์พุ่ม นักการภารโรง

60. นายนิเวศน์  พุ่มสุข  ยาม

61. นายปัญญา  เหล็กจาน  ยาม

62. นายสุชิน  สาลี  ยาม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

63. นางสาวพรพิมล  มีสวัสดิ์  ผู้ช่วยบรรณารักษ์

64. นางสาวสุดารัตน์  เชยประเสริฐ  ผู้ช่วยบรรณารักษ์

65. นางพรทิพย์  จำปาทอง  ผู้ช่วยบรรณารักษ์

66. นางสาวนิโลบล  พรหมหิต  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

67. นางสาวธีรนันท์  สุดใจชื้น  ผู้ช่วยสันทนาการ

68. นายนฤทธิ์  วงษ์ยาปาน  ผู้ช่วยสันทนาการ

69. นางสาวบุษญรัตน์  เอี่ยมทรัพย์  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

70. นางสาวจงจิตต์  พาชีรัตน์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

71. นางพเยาว์  สุนทรสง  นักการภารโรง

72. นายพงษ์เทพ  พลภักดี  พนักงานขับรถยนต์

73. นายทรงศักดิ์  วงษ์หอย  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

74. นางสาวกาญจนา  เวชกามา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

75. นางทองหยิบ  วงศ์คำหาร  นักการภารโรง

76. นายฐนชัย  เอี่ยวเกตุแก้ว  พนักงานดูแลสนามกีฬา

77. นายฉลาด  บัวลา  พนักงานดูแลสนามกีฬา

78. นายสุวัฒนา  ใยวิจิตร์  พนักงานดูแลสนามกีฬา

79. นายอำนวย  โคนเคน  พนักงานดูแลสนามกีฬา

80. นางสาวฤทัย  นพกต  นักการภารโรง

81. นายราเชนทร์  แก้วจันดา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

82. นายกฤษปภัส กลิ่นศิริ คนสวน

83. ธนายุทธ สีลุประบาท  ครูอาสาพัฒนาการกีฬา

84. นายนรินทร์ เจริญจันทร์  ครูอาสาพัฒนาการกีฬา

85. นางสาวสุกัญญา มาตเลี่ยม ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

86. นายเกียรติศักดิ์ เขียนวงษ์ ครูอาสาพัฒนาการกีฬา

87. นางสาวสุภัทรธา พุทธรักษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

88. นางสาวนงนุช ทังสฤดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

89. นายสมชาย นาคะศิริ  ยาม

กองพัสดุและทรัพย์สิน

90. นางสาววิมล  เต็มประสงค์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

91. นายศิรเมศร์  สุขสมบัติ  พนักงานขับรถยนต์

92. นายณัฐพล  โสมนัส  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

93. นางสาวกาญจนา  พวงชื่น  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

94. นางสาวสุริยารัช  อู่อรุณ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

95. นายธนพัฒน์  ทองอ่อน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองการเจ้าหน้าที่

96. นางสาววรลักษณ์  รามิฬ  ผู้ช่วยบุคลากร

97. นางสาวณาตยา  เลี้ยงรอด  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

98. นางสาวศิริวรรณ  สุขหอม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564