ข้อมูลลูกจ้างประจำ

สำนักปลัด อบจ.

1. นายวิเชษฐ์  สุนทรสงค์

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

2. นางสาวชนิดาภา  มีรส

3. นางสุธินี  จันทร์เดช

4. นางสาวสายรุ้ง  เจียเปีย

5. นางสาวน้ำฝน  ศุขปราโมทย์

กองช่าง

6. นายสุชาติ  คงมี   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

7. นายเจริญ  เชิดสูงเนิน  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

8. นายชัยพฤกษ์  ดิษฐ์เชื้อ  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

9. นายชัยรัตน์  มาลัยมาตร  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

10. นายไพศาล  สภาพฤกษ์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

11. นายวันเพ็ญ  ผลสมหวัง   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

12. นายธงชัย  วาจาตรง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

13. นายสมจิตต์  วงษ์กิมฮั้ว  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

14. นายสมพร  พินโย  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

15. นายประจวบ  พิเสม  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564