Home / ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี / คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินผลงานบุคคลต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินผลงานบุคคลต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

About adminpao plan