Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบเกียรติบัตร ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็น “องค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบเกียรติบัตร ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็น “องค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)

About สำนักปลัด อบจ.