ประกาศ
65
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คู่มือ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

คู่มือ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ตามที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตราไว้เมื่อ วันที่ 6 เมษายน 2560 ประกอบกับโรดแมปการเลือกตั้งของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนดให้มีการเลือกวุฒิสภาให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 268 ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 และเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามลำดับ

ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกา คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศและคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง บังคับใช้เพิ่มเติมหลายฉบับ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่ท่านสนใจได้จากหัวข้อด้านล่างนี้

สมาชิกวุฒิสภา

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดวันเลือกและรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา

พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561

ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่างพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ….

 

หนังสือสั่งการ และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 16.2561

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่13.2561

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 53.2560

 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องจำนวนสมาชิก ส.ส.

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

About สภา

Check Also

งานบริหารงานบุคคล

► แบบประเมินการเลื่อนระดับ

65
Free WordPress Themes, Free Android Games