ประกาศ
0
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คู่มือ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

คู่มือ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ตามที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตราไว้เมื่อ วันที่ 6 เมษายน 2560 ประกอบกับโรดแมปการเลือกตั้งของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนดให้มีการเลือกวุฒิสภาให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 268 ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 และเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามลำดับ

ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกา คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศและคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง บังคับใช้เพิ่มเติมหลายฉบับ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่ท่านสนใจได้จากหัวข้อด้านล่างนี้

สมาชิกวุฒิสภา

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดวันเลือกและรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา

พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561

ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่างพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ….

 

หนังสือสั่งการ และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 16.2561

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่13.2561

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 53.2560

 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องจำนวนสมาชิก ส.ส.

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

About สภา

Check Also

เป็นที่น่าสังเกตว่า เราสร้างความตระหนักกันมานักต่อนัก เพื่อให้คนทิ้งขยะลงถัง ไม่ทิ้งเกลื่อนกราด เรี่ยราด บางทีมีแม้กระทั่งป้าย ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด และคนเราเองก็รู้ดีว่า ถ้าขยะเยอะเกลื่อนกราด มันก็จะดูสกปรก อุจาดสายตา เน่าเหม็น แต่แล้วทำไมล่ะ คนบางคนยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ แม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นความหวังของชาติ เดินออกมาจากเซเว่น เห็นทิ้งใบเสร็จ กันจะจะ แบบไม่แคร์สายตาใคร บางคนก็ทำเนียนๆ ขยำๆ และทิ้งลงพื้น เพราะอะไรล่ะ คำตอบ เพราะมนุษย์ขาดจิตสำนึกที่เรียกว่าจิตสาธารณะ นึกถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ขาดจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับคนไทย เรื่องการคัดแยกขยะอาจเป็นเรื่องยาก ขอแค่ทิ้งลงถังก็ขอให้ทุกคนทำให้ได้ก่อนเถอะ / ขอบคุณที่อ่านจนจบ

0
Free WordPress Themes, Free Android Games