Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ. / งานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2561

งานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2561

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2561) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหารทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งประชาคมจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติร่วมงาน

เวลา 09.00 น. นายพรเทพ  ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวรายงานที่มาของการจัดงาน จากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จากนั้นได้มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้กับศูนย์บริการคนพิการ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดปราจีนบุรี  และมอบเกียรติบัตรให้กับส่วนราชการที่ปฏิบัติงานดีเด่นด้านความสามัคคีและเสียสละ จำนวน 1 ส่วนราชการ ได้แก่ กองคลัง และข้าราชการ-พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานดีเด่นด้านความวิริยะ อุตสาหะ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นางสาวสุนิสา แสนเย็น  2.นายณัฐพล  โสมนัส  3.นางยุพิน วรรณประสิทธิ์  จากนั้นมีพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตรข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 30 ราย

เวลา 10.00 น. ประกอบพิธีทางศาสนา ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ และแสดงธรรมเทศนา โดยพระครูภาวนาธรรมธารี รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ  เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

 

 

 

About สำนักปลัด อบจ.