Home / ภาพกิจกรรม / จัดประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการระดับจังหวัด เพื่อการดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

จัดประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการระดับจังหวัด เพื่อการดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

จัดประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการระดับจังหวัด เพื่อการดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

About ช่าง

กองช่าง